ALGEMENE VOORWAARDEN voor ondernemingen aangesloten bij de Nederlandse vereniging
van ondernemers in het carrosseriebedrijf (FOCWA‐voorwaarden)

Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:
1.1 Gebruiker: het lid van de vereniging FOCWA die deze algemene voorwaarden in een overeenkomst gebruikt.
1.2 Wederpartij: de natuurlijke‐ of rechtspersoon, dan wel zijn rechtsopvolger, ten behoeve van wie door of vanwege
gebruiker diensten worden verricht, zaken worden geleverd, een werk tot stand wordt gebracht of enige andere
rechtshandelingwordt uitgevoerd.
1.3 Consument: een wederpartij, natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of
bedrijf.
1.4 Zakelijke opdrachtgever: een wederpartij, een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, die in het kader
van de uitoefening van beroep of bedrijf aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten
van werkzaamheden.
1.5 Object: waarop de offerte van gebruiker of de overeenkomst tussen gebruiker en wederpartij betrekkin g
heeft, zijnde personen- en of bestelauto’s (met een max. gewicht tot 3500 kg) en of campers die (kunnen)
deelnemen aan het wegverkeer en uitsluitend of mede door een mechanische kracht, dan wel door
elektrische tractie worden voortbewogen, met uitzondering van fietsen met trapondersteuning. Een object
kan tevens een voertuig zijn dat is bestemd om door een voertuig, zoals genoemd in de vorige zin, te
worden voortbewogen.
1.6 Consumentengeschil: een geschil tussen gebruiker en een consument.
1.7 Zakelijk geschil: een geschil tussen gebruiker en een zakelijke opdrachtgever.
1.8 Stichting FOCWA Zekerheidsfonds: de stichting heeft aIs doel garant te staan voor het verrichten van
compensaties in natura aan opdrachtgevers en nakoming van verplichtingen van leden, onder
voorwaarden en begrenzingen zoals vermeld in de statuten en reglementen van de Ve reniging FOCWA.
1.9 FOCWA-Nivre Geschillencommissie: een onafhankelijke commissie die bemiddelt en beoordeelt in
geschillen tussen een particulier en een FOCWA-lid.
1.10 Reparatie: alle (Schadeherstel)werkzaamheden aan de carrosserie, het chassis, het interieur en/of de ruiten
van een Object (o.a. herstellen, spuiten, vervangen en richten). Ook de werkzaamheden aan de motor en
voertuigsystemen worden gezien als Reparatie, voor zover deze werkzaamheden volgen uit de werkzaamheden die
zijn genoemd in de vorige zin.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn minimaal van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten tussen
gebruiker en wederpartij, alsmede op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten en verdere (rechts‐)
handelingen van gebruiker met, voor of jegens de wederpartij. Indien de algemene voorwaarden eenmaal
van toepassing zijn, blijven zij van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2 De wederpartij kan deze algemene voorwaarden ook inzien bij de Kamer van Koophandel onder het KVKnummer 27370671.
2.3 Deze algemene voorwaarden zullen te allen tijde prevaleren boven die, welke eventueel door de
wederpartij worden gehanteerd. Voor zover nodig wijst gebruiker hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid
van die algemene voorwaarden van de wederpartij van de hand.
2.4 Indien enige bepaling van deze voorwaarden wordt vernietigd dan wel nietig of anderszins niet
afdwingbaar blijkt, zal het eventueel wel rechtsgeldige gedeelte daarvan in stand blijven. Het vernietigde,
nietige of niet afdwingbare gedeelte zal worden vervangen door een bepaling die de bedoelingen van die
oorspronkelijke bepaling weergeeft voor zover maximaal rechtens toegestaan.
2.5 Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen gebruiker en wederpartij gesloten overeenkomst en deze
voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomstvoor, voorzover deze overeenkomst schriftelijk is vastgelegd
en voor zover de consument door deze afwijkingen niet in een ongunstigere positie wordt gebracht dan hij of zij
op basis van deze voorwaarden zou hebben.

Artikel 3. Aanbod en offertes
3.1 Elk aanbod, waaronder nadrukkelijk elke offerte wordt verstaan, door gebruiker gedaan, wordt geacht
vrijblijvend te zijn gedaan, ook indien het aanbod een termijn voor aanvaarding inhoudt.
3.2 Indien uit de aard van het aanbod of uit het aanbod zelf geen termijn voor aanvaarding blijkt, dan is het
aanbod gedurende twee weken na dagtekening van het aanbod geldig.
3.3 De gebruiker betracht de nodige zorgvuldigheid bij het formuleren van zijn offertes, waaronder begrepen
prijslijsten, brochures en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen gebruiker en
wederpartij kan (gaan) duiden.
3.4 De gebruiker is niet aansprakelijk voor evidente fouten en verschrijvingen in de offerte.
Artikel 4. Wijzigingen
4.1 Partijen kunnen slechts schriftelijk afwijkende voorwaarden of wijzigingen van de overeenkomst
overeenkomen. Deze zullen geen deel uitmaken van deze algemene voorwaarden.
4.2 Indien tijdens het uitvoeren van werkzaamheden blijkt dat deze niet of niet geheel uitvoerbaar zijn
vanwege de staat van het object, de onderdelen daarvan of de door de wederpartij ter beschikking gestelde
zaken, zal de gebruiker de wederpartij daarvan op de hoogte brengen. Partijen zullen dan in onderling overleg
bepalen of de overeenkomst dient te worden gewijzigd, voor zover geen relevante stelposten of verrekenbare
hoeveelheden, zoals bedoeld in artikel 5, zijn opgenomen. De aldus overeengekomen wijzigingen van de
overeenkomst zijn slechts bindend, nadat deze schriftelijk is overeengekomen (ondertekend).

Artikel 5. Stelposten meer‐ en minderwerk
5.1 Indien in een overeenkomst voor bepaalde werkzaamheden geen vaste prijs is opgenomen (één of meer verrekenbare
hoeveelheden), zullen de daadwerkelijk verrichte werkzaamheden en geleverde en/of ge‐ en verbruikte
hoeveelheden worden verrekend.
5.2 Zodra de gebruiker voorziet, dat een in de overeenkomst opgenomen bedrag (of bedragen) met meer dan
10% zal overschrijden, is de gebruiker gehouden de wederpartij hiervan in kennis te stellen. Partijen zullen
alsdan in onderling overleg bepalen of de overeenkomst dient te worden gewijzigd.
5.3 De overeengekomen wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts bindend, nadat deze schriftelijk door de
gebruiker zijn bevestigd en deze bevestiging door beide partijen is ondertekend.
5.4 Zowel de gebruiker als de wederpartij hebben het recht om bij de in artikel 5.2 bedoelde situatie de
overeenkomst te ontbinden, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. De door de gebruiker tot het
moment van ontbinding verrichte werkzaamheden zullen in dat geval evenwel door de wederpartij verschuldigd
blijven.

Artikel 6. Prijzen
6.1 Indien de wederpartij consument is, gelden prijzen inclusief BTW en overige heffingen, tenzij door de gebruiker
anders wordt vermeld. Indien de wederpartij geen consument is, gelden prijzen exclusief BTW en overige
heffingen, tenzij door de gebruiker schriftelijk anders wordt vermeld.
6.2 Indien na het doen van een aanbod door gebruiker of na de totstandkoming van een overeenkomst en voor het
overeengekomen tijdstip van op‐ of aflevering en/of beëindiging van de werkzaamheden de prijzen van
hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook, zijn
gewijzigd, mag de gebruiker de prijs overeenkomstig aanpassen. Indien de prijswijziging naar maatstaven
van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, is de consument bevoegd de overeenkomst te
ontbinden.
6.3 Prijsverhogingen voortvloeiende uit een op verzoek van de wederpartij verrichte aanvullin gen en/of
wijzigingen van de overeenkomst, zijn voor rekening van de wederpartij.
6.4 Ter zake van de uitgevoerde werkzaamheden wordt door de gebruiker op verzoek van de wederpartij een
gespecificeerde nota verstrekt. Indien vooraf een prijs is overeengekomen, wordt op verzoek van de
wederpartij een schriftelijke specificatie van de werkzaamheden verstrekt.
6.5 De wederpartij dient eventuele bezwaren tegen enige nota of factuur binnen (10) tien dagen na ontvangst
daarvan kenbaar te maken, op straffe van verval van rechten.

Artikel 7. Betaling
7.1 Betaling dient te geschieden voor de op‐ of aflevering van het object, tenzij partijen anderszins zijn
overeengekomen.
7.2 Indien betaling na de op‐ of aflevering van het object wordt overeengekomen, is de wederpartij verplicht
de verschuldigde vergoeding of het resterende gedeelte te voldoen binnen de overeengekomen
betalingstermijn, zoals opgenomen in de offerte.
7.3 Gebruiker kan op haar facturen een betalingstermijn van maximaal dertig (30) dagen toepassen en legt die
termijn vast in haar offerte.
7.4 De vordering van gebruiker is evenwel terstond geheel opeisbaar, waarbij het verzuim van de wederpartij
tegelijkertijd intreedt, indien:
a. de wederpartij een verzoek tot surséance van betaling indient of surséance van betaling is verleend, haar
faillissement is aangevraagd of zij in staat van faillissement is verklaard of tot boedelafstand overgaat;
b. beslag op het geheel, dan wel een gedeelte van het eigendom van de wederpartij wordt gelegd;
c. de wederpartij haar bedrijf, of althans een wezenlijk deel daarvan, staakt, vervreemdt, aandelen daarin
overdraagt aan een derde of op andere wijze voortzet.
7.5 Schulden van de wederpartij – ongeacht uit welke hoofde dan ook – dienen aan de gebruiker contant of
via bancaire overschrijving te worden voldaan.
7.6 De wederpartij wordt in de wederkerige overeenkomst met de gebruiker geacht als eerste te presteren.
De prestatie van de gebruiker bestaat in dit verband uit op‐ of aflevering van het object.
7.7 Indien de wederpartij enig verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet is zij van rechtswege in verzuim zonder
dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. De wederpartij (geen consument zijnde) is vanaf dat moment
een rente verschuldigd van 1% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als maand wordt
beschouwd) over het verschuldigde bedrag tot aan de gehele voldoening daarvan, tenzij de wettelijke
rente hoger is. In dat geval is de wettelijke rente verschuldigd tot aan de gehele voldoening van enig
verschuldigd bedrag. Alle buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de wederpartij (geen
consument zijnde). De wederpartij (geen consument zijnde) is aan buitengerechtelijke incassokosten 15%
over het verschuldigde bedrag verschuldigd met een minimum van ad € 250,00, voor zover wettelijk
toegestaan.
7.8 De consument is, wanneer zij enig bedrag niet tijdig voldoet, in verzuim nadat gebruiker wederpartij de
eerste keer een herinnering heeft verstuurd met een termijn van veertien (14) dagen. Deze consument is,
vanaf het moment dat deze in verzuim is, buitengerechtelijke kosten en de wettelijke rente verschuldigd
over het openstaande bedrag. De buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente zijn gelijk aan de wettelijk
maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente. De
buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd indien de consument na het intreden van het verzuim n iet
binnen veertien dagen na aanmaning, waarin de buitengerechtelijke kosten zijn aangezegd, alsnog het
verschuldigde heeft voldaan.
7.9 Indien gebruiker de wederpartij in rechte moet betrekken om nakoming van de overeenkomst af te
dwingen, is de wederpartij gehouden alle in verband met de gerechtelijke procedure gemaakte kosten,
zoals de kosten voor rechtsbijstand en raadslieden, te betalen indien gebruiker geheel of gedeeltelijk in
het gelijk wordt gesteld. Onder voornoemde kosten worden mede beg repen de kosten van de vrijwaring.
7.10 Door de wederpartij gedane betalingen zullen eerst in mindering strekken van de verschuldigde kosten,
vervolgens van de verschuldigde rente en ten slotte van de verschuldigde vergoeding.
7.11 Gebruiker heeft de bevoegdheid tot verrekening conform artikel 6:127 e.v. BW. De wederpartij heeft
nimmer de bevoegdheid tot verrekening.

Artikel 8. Levertijd
8.1 De door gebruiker vermelde (op‐/af‐)levertijd van het object is geen fatale termijn in de zin van artikel 6:83
sub a BW maar een vrijblijvend opgegeven termijn.
8.2 Wijzigingen in de overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 4.1 en artikel 5.2, kunnen leiden tot overschrijding
van eventueel voorafgaand opgegeven levertijden. In geval van wijziging wordt de levertijd geacht te zijn
verlengd met een niet‐fatale termijn naar verhouding met de overeengekomen wijzigingen.
8.3 Na het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden en kennisgeving daarvan door de gebruiker
aan de wederpartij, dient de wederpartij he t betreffende object binnen één week na verzending van de
kennisgeving op te halen.
8.4 Indien de wederpartij niet aan de in lid 8.3 van dit artikel genoemde verplichting voldoet, is zij niettemin
gehouden de verschuldigde prijs te betalen, als ware het object aan haar afgeleverd. In dat geval mag de
gebruikerbovendien redelijke stallings‐ of opslagkosten bij de wederpartij in rekening brengen.

Artikel 9. Garantie
9.1 De gebruiker garandeert dat de door hem verrichte of aan derden uitbestede werkzaamheden naar goed
vakmanschap worden uitgevoerd.
9.2 De garantietermijn voor Reparatie geldt gedurende een periode genoemd in Tabel 1 (te vinden achteraan
deze voorwaarden) vanaf de opleverdatum van het object.
9.3 Voor de gebruikte onderdelen en materialen geldt de garantie van de leverancier of de fabrikant van deze
onderdelen.
9.4 Indien Reparatie wordt verricht aan de carrosserie van een Object waarvoor nog de fabrieksgarantie geldt,
wordt door het Bedrijf ten aanzien van de gerepareerde delen de resterende termijn van de
fabrieksgarantie overgenomen wanneer de wederpartij deze fabrieksgarantie verliest of dreigt te
verliezen.
9.5 Wanneer het door omstandigheden voor de gebruiker redelijkerwijs niet mogelijk is zelf tot Repara tie over
te gaan op een Object, waarvoor een beroep op Garantie wordt gedaan, kan gebruiker, voor zover rechtens
toegestaan, van de wederpartij verlangen het Object naar de locatie van een derde FOCWA lidbedrijf te
vervoeren voor onderzoek, dan wel de Reparatie of anderszins onder de garantie vallende werkzaamheden door
een derde te laten uitvoeren. De kosten hiervan zullen voor rekening van de wederpartij komen wanneer blijkt dat
ten onrechte een beroep op Garantie is gedaan.
Garantieuitsluitingen
9.6 De garantie zoals bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel geldt niet in geval van:
a. gebreken die het gevolg zijn van een niet door of namens het Bedrijf onzorgvuldig uitgevoerde behandeling
en/of blootstelling van het Object aan extreme omstandigheden, dan wel het gevolg zijn van niet door of namens
het Bedrijf bij uitvoering gemaakte constructiefouten met betrekking tot het Object;
b. gebreken die zijn ontstaan door het gebruik van zaken, niet zijnde (oorspronkelijk onderdelen van) het Object,
die door de wederpartij aan het Bedrijf ter beschikking zijn gesteld;
c. bij daglicht niet met het blote oog waarneembare kleurverschillen (in de laklaag van het Object);
d. aantasting van de laklaag van het object ontstaan:
I. door van buiten komende oorzaken;
II. aan niet door het Bedrijf aangebrachte of niet door het Bedrijf bewerkte delen;
e. gebreken aan het Object die zijn ontstaan doordat door het Bedrijf een nadere behandeling, in opdracht van of
vanwege handelingen van de wederpartij, niet is uitgevoerd, terwijl deze nadere behandeling naar goed
vakgebruik wel noodzakelijk was en waarvan de noodzaak door het Bedrijf schriftelijk aan de wederpartij uiterlijk
bij op- of aflevering van het Object kenbaar is gemaakt;
f. eventuele gevolgschade zoals bedoeld in artikel 10.3 van deze algemene voorwaarden.
g. de volgende werkzaamheden: wassen, reinigen, poetsen, polijsten, het aanbrengen van waslagen en het
uitvoeren van een lakverzegeling.
h. noodreparaties, waaronder verstaan: het op tijdelijke basis rijklaar maken van het object.
i. defecten en/of klachten die het gevolg zijn van het niet uitvoeren van noodzakelijk voorgeschreven periodiek
onderhoud.
Garantiebeperkingen
9.7 Het Bedrijf is gerechtigd aan de wederpartij mede te delen, dat op een te verkrijgen overeenkomst de garantie,
zoals bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel, niet van toepassing is of dat de garantietermijn zal worden verkort voor:
a. onderdelen dan wel Reparatie ten aanzien waarvan het Bedrijf zich niet kan verenigen met een aan haar door
de wederpartij voorgeschreven keuze van zaken zoals materialen, onderdelen en/of werkmethoden;
b. te bewerken onderdelen die zich in een staat bevinden die het onmogelijk maakt om de aanwezige gebreken
– waaronder corrosie – afdoende te verhelpen c.q. te verwijderen alsmede wanneer de onderdelen niet door de
Gebruiker zijn voorbewerkt.
9.8 De in punt 7 van deze bepalingen bedoelde uitsluitingen c.q. verkortingen van de garantie zal het Bedrijf vóór
acceptatie van de overeenkomst aan de wederpartij mededelen.
Vervallen van garantie
9.9 De aanspraak op de garantie, zoals bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel, vervalt indien:
a. de wederpartij het object niet binnen de door de gebruiker schriftelijk vastgestelde periodieke termijn ter
beoordeling/controle aanbiedt;
b. de wederpartij bij zichtbare gebreken haar reclames niet binnen een maand na aflevering, of binnen een maand
na het ontdekken daarvan, van het object schriftelijk met een duidelijke omschrijving van de klachten bij de
gebruiker indient;
c. de wederpartij bij niet uiterlijk zichtbare gebreken zijn reclames niet binnen veertien (14) dagen na het
tevoorschijn treden van deze gebreken schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de klachten bij het Bedrijf
indient;
d. gebreken die verband houden met elektronische storingen die niet binnen één maand na aflevering van het
Object schriftelijk en met een duidelijke omschrijving van de klachten bij het Bedrijf kenbaar worden gemaakt.
e. de wederpartij het Bedrijf niet in de gelegenheid stelt om het gebrek te verhelpen;
f. de wederpartij zonder toestemming van het Bedrijf werkzaamheden aan het Object heeft laten verrichten die
verband houden met de door het Bedrijf verrichte Reparatie, tenzij de noodzaak van het onmiddellijk verrichten
van deze werkzaamheden door de wederpartij kan worden aangetoond.
g. wederpartij het eigendom van het object verliest en de garantie volgens de voorwaarden niet naar de
rechtsvolgende overgaat.
h. een derde werk uitvoert aan uitgevoerde werkzaamheden door de gebruiker.

Artikel 10. Aansprakelijkheid en vrijwaring
10.1 De aansprakelijkheid van gebruiker voor enigerleischade aan het object of zaken van de wederpartij is beperkt tot
het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekeraar in het voorkomende geval uitkeert. Gebruiker zal gedurende de
looptijd van de overeenkomst een adequate bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebben.
10.2 Gebruiker is niet aansprakelijk voor diefstal, vernieling of verlies van zaken van de wederpartij en/of van derden die
zich in of aan het object bevinden en die de gebruiker uit welken hoofde dan ook onder zich heeft. Onder zaken van
de wederpartij wordt tevens begrepen lading, inventaris en schriftelijke bescheiden en waardepapieren.
10.3 Gebruiker is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen ‐maar niet beperkt tot‐
gevolgschade, gederfde winst of enige schade voortvloeiend uit of verband houdend met het niet kunnen realiseren
van termijnen als bedoeld in artikel 8 en het afbreken van voorafgaande onderhandelingen.
10.4 De in dit artikel uiteengezette aansprakelijkheidsbeperkingen van gebruiker zijn niet van toepassing voor zover dit
in strijd is met toepasselijk dwingend recht of voor zover de schadeveroorzakende gebeurtenis is veroorzaakt door
opzet of bewuste roekeloosheid van gebruiker of haar hoogste leidinggevend personeel.
10.5 De wederpartij vrijwaart gebruiker tegen en stelt gebruiker schadeloos voor alle aanspraken van derden welke direct
of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen en alle daarmee
verband houdende financiële gevolgen.

Artikel 11. Overmacht
11.1 Een tekortkoming van de gebruiker zal hem niet worden aangerekend indien hij in een toestand van overmacht
verkeert.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming die gebruiker niet kan worden toegerekend doordat zij niet te
wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of naar het maatschappelijk verkeer geldende
opvattingen voorzijn rekening komt. Onder overmacht wordt m ede begrepen:
a. bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan;
b. vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van gebruiker;
c. transportmoeilijkheden of ‐belemmeringen van welke aard dan ook, waardoor het vervoer naar gebruiker toe
of van gebruiker naar de wederpartij wordt gehinderd of belemmerd;
d. oorlog(gevaar) oproer, sabotage, overstroming, brand, uitsluitingen, bedrijfsbezetting, werkstakingen en
gewijzigde overheidsmaatregelen;
e. dat gebruiker door een (toerekenbare) tekortkomingof onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten
te verrichten
11.3 In geval van overmacht heeft de gebruiker binnen drie weken na het ontstaan van een omstandigheid die overmacht
oplevert het recht om naar keuze ofwel de termijn van op‐ of aflevering te wijzigen ofwel de overeenkomst
buitengerechtelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.
11.4 Na ontbinding van de overeenkomstheeft de gebruikerrecht op vergoeding van de door hem reeds gemaakte kosten
en/of uitgevoerde werkzaamheden, welk recht bij reparatie en onderhoud de gebruikerslechts heeft voor zover de
wederpartij daar voordeel bij heeft.

Artikel 12. Vervangen onderdelen
12.1 De bij de werkzaamheden vervangen en/of achtergebleven onderdelen en/of materialenworden eigendom van de
gebruiker, tenzij partijen schriftelijk anderszins overeenkomen. In dat geval dient de wederpartij direct na de op‐ of
aflevering van het object deze onderdelen en/of materialen in ontvangst te nemen.

Artikel 13. Tekeningen en overige bescheiden
13.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt gebruiker de auteursrechten en alle rechten van
intellectueel eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen,
(proef)modellen, programmatuur en dergelijke, met uitzondering van expertiserapporten.
13.2 De rechten op de in lid 1 van dit artikel genoemde gegevens blijven eigendom van gebruiker ongeacht of aan de
wederpartij voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder
voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van gebruiker niet worden gekopieerd, gebruikt of aan
derden getoond. De wederpartij is aan gebruiker per overtreding van deze bepaling een direct opeisbare boete
verschuldigd van € 25.000,=. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
13.3 De wederpartij moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 van dit artikel op eerste verzoek binnen
een door gebruiker gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is de wederpartij aan
gebruiker een direct opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,= per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding
op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 14. Adviezen en verstrekte informatie
14.1 Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van gebruiker krijgt als deze geen
betrekking hebben op de opdracht.
14.2 Als wederpartij aan gebruiker gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag gebruiker bij de uitvoering van
de overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan. Dit met inachtneming van artikel 3.4 van deze
voorwaarden.
14.3 Wederpartij vrijwaart gebruiker voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens
wederpartij verstrekte adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en
dergelijke.

Artikel 15. Ontbinding
15.1 Ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens
een schriftelijke ontbindingsverklaring tot een partij wordt gericht zal deze te allen tijde de ander schriftelijk in
gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel
tekortkomingen te herstellen waarbij tekortkomingen nauwkeurig schriftelijk omschreven dienen te worden.
15.2 De consument is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen.
15.3 Indien de wederpartij niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk voldoet aan enige betalingsverplichting,
voortvloeiende uit enige met de gebruiker gesloten overeenkomst en uit deze algemene voorwaarden, kan de
gebruiker zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst onmiddellijk geheel of
gedeeltelijk ontbinden.
15.4 Indien de wederpartij een natuurlijk persoon is, hebben de gezamenlijke erfgenamen bij zijn overlijden de
mogelijkheid om de werkzaamheden volledig uit te laten voeren, dan wel begonnen werkzaamheden te doen
staken met vergoeding van de kosten van reeds door de gebruiker verrichte werkzaamheden. De gezamenlijke
erfgenamen dienen binnen één maand na het overlijden van de wederpartij aan de gebruiker schriftelijk kenbaar
te maken voor welke mogelijkheid wordt gekozen, bij gebreke waarvan de gebruiker het recht heeft de
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. De gezamenlijke erfgenamen zijn en blijven in alle
gevallen zoals genoemd in de eerste zin van deze bepaling hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de
vergoeding van gebruiker.
15.5 De gebruiker zal bij ontbinding van de overeenkomst, zoals bedoeld in lid 2 en 3 van dit artikel, gerechtigd zijn
betaling te vorderen van de gehele overeengekomen prijs, onverminderd het recht op vergoeding van de door hem
geleden schade en/of gederfde winst ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst. De winst wordt gesteld
op 15%.

Artikel 16. Eigendomsvoorbehouden retentierecht
16.1 Alle in het kader van een overeenkomst(op)geleverde en nog (op) te leveren zaken (waaronder ook objecten) blijven
uitsluitend eigendom van de gebruiker totdat alle vorderingen die de gebruiker heeft of zal verkrijgen op de
wederpartij in het kader van die overeenkomst, of andere gelijksoortige overeenkomsten, volledig zijn betaald.
16.2 Totdat de wederpartij aan de gebruiker alle in het kader van de overeenkomst (en/of van zowel eerdere als latere
soortgelijke overeenkomsten) verschuldigde bedragen heeft voldaan, kan de gebruiker de desbetreffende zaken
van de wederpartij onder zich houden en daarop zijn vordering met voorrang verhalen, tenzij de wederpartij ter
voldoening van deze bedragen voldoende zekerheid stelt.
16.3 Indien de ingevolge artikel 7 bepaalde termijn voor betaling van een verschuldigd bedrag voor werkzaamheden is
verstreken, is de gebruiker tevens gerechtigd de aan het object of onderdelen daarvan gemonteerde zaken die zijn
eigendom zijn, te demonteren voor zover daardoor geen schade wordt toegebracht aan het object. De gebruiker
kan de hieraan verbonden kosten in rekening brengen bij de wederpartij.
16.4 In geval van be‐ of verwerking door gebruiker van de in lid 1 van dit artikel genoemde zaken met door of vanwege
gebruiker verstrekte (hulp)zaken worden de be‐ of verwerkte zaken (hoofdzaken in de zin van artikel 3:4 BW) geacht
door de wederpartij aan de gebruiker in vuistpand te zijn verstrekt.
16.5 Indien werkzaamheden zijn verricht is de wederpartij verplicht de aan haar onder eigendomsvoorbehoud
(op)geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de gebruiker te bewaren.
16.6 Zolang er op door gebruiker geleverde of be‐ of verwerkte zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de
wederpartij deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
16.7 Indien de wederpartij in het kader van een overeenkomst in gebreke blijft met de nakoming van haar
betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is de gebruiker gerechtigd de nog bij de wederpartij
aanwezige zaken, die in het kader van de overeenkomstonder eigendomsvoorbehoud zijn op‐ of afgeleverd, terug
te nemen onverminderd de overige rechten van de gebruiker. Voorts is de gebruiker gerechtigd om door be‐ of
verwerking nieuw ontstane objecten die bij de wederpartij aanwezig zijn als vuistpand onder zich te nemen en te
houden totdat de wederpartij aan al haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.
16.8 Indien het vestigen van een vuistpand om voorkomende redenen niet mogelijk is, is de wederpartij verplicht om de
opgeleverde of nog op te leveren zaken via een authentieke of geregistreerde onderhandse akte aan gebruiker te
verpanden.

Artikel 17. (Consumenten)geschillen
17.1 Een consumentengeschil kan naar keuze van de consument, aan welke keuze de gebruiker is gebonden, door de
consument aanhangig worden gemaakt bij de FOCWA‐Nivre Geschillencommissie, die uitspraak zal doen in het geschil
tussen partijen bij wege van bindend advies.
17.2 Voor het geval geen gebruik wordt gemaakt van de diensten van een hierboven genoemde (Geschillen)commissie, is bij
uitsluiting bevoegd de arrondissementsrechtbank van het arrondissement waarin de gebruiker gevestigd is en/of zaak
doet, voorzover het een geschil betreft dat tot de bevoegdheid van een arrondissementsrechtbank behoort.

Artikel 18. FOCWA Zekerheidsfonds
18.1 Op het moment dat het Bedrijf niet voldoet aan een beroep op de garantie wegens niet vrijwillige bedrijfsbeëindiging
(bijvoorbeeld faillissement), dan kunt u een beroep doen op het FOCWA Zekerheidsfonds. Indien u aan de
voorwaarden voldoet zal het Zekerheidsfonds u compenseren in natura (het uitvoeren van de
garantiewerkzaamheden) of in financiële vorm. Kijk voor meer informatie op www.focwa.nl of bel met FOCWA (het
nummer kunt u vinden op de website).

Artikel 19. Verwerking van persoonsgegevens
19.1 De gebruiker bewaakt de privacy van de wederpartij en handelt daarbij volgens de bepalingen die zijn opgenomen
in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Er kan sprake zijn van verwerking van persoonsgegevens
bij:
a. het opmaken van offertes;
b. het voeren van correspondentie tijdens en na de overeenkomst;
c. het gebruik van voertuiggegevens ten behoeve van de overeenkomst;
d. de financiële afwikkelingen die voortvloeien of betrekking hebben op de overeenkomst;
e. de behandeling van een garantieclaim en een geschil;
f. overige handelingen die direct voortvloeien uit de overeenkomst.
Artikel 20. Toepasselijk recht en forumkeuze
20.1 Op deze voorwaarden en op aanbiedingen en overeenkomsten waarop de voorwaarden geheel of gedeeltelijk
betrekking hebben, alsmede op geschillen die uit deze voorwaarden voortvloeien of daarmee verband houden, is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
20.2 Geschillen die verband houden met of voortvloeien uit deze algemene voorwaarden zullen bij uitsluiting door de
bevoegde Nederlandse rechter worden beslecht.
Woerden, 1 juli 2020

Deze voorwaarden zijn op 12 mei 2020 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder het KVK-nummer 27370671.

Tabel 1

Afhandeling klacht

Wij repareren vertrouwd, vakkundig en snel. Mocht u niet tevreden zijn over onze dienstverlening verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u een oplossing kunnen bieden. Na ontvangst van uw klacht of opmerking, zullen wij persoonlijk contact met u opnemen om deze met u te bespreken. Wij zullen vervolgens de ontvangst van uw bericht bevestigen en deze binnen één week in behandeling nemen.

Komen we gezamenlijk niet tot het juiste resultaat, dan kunt u uw klacht binnen zes weken voorleggen aan FOCWA-NIVRE geschillencommissie.